WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Konkurs nieograniczony
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Podstawowy art. 275 pkt 1
 • Podstawowy art. 275 pkt 2
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 - Negocjacje
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 – Oferty podstawowe
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatus
WOiRZL.II.272.5.2021.PRPrzeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej upowszechniającej zapisy uchwały antysmogowej, skierowanej do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pn: „Nie truję – reaguję”.Podstawowy art. 275 pkt 222-04-2021 11:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.1.2021.PWOpracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r. oraz Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego 2030 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego ProgramuPodstawowy art. 275 pkt 226-03-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.2.2021.PW„Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” Podstawowy art. 275 pkt 207-04-2021 10:00-W trakcie składania ofert ostatecznych
WOiRZL-II.272.44.2020.PBKompleksowe świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych, szkoleniowych oraz e-learningowych na potrzeby realizacji jednodniowych oraz dwudniowych szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Partnerstwo dla Rodziny”Usługi społeczne art. 138o12-01-2021 10:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.50.2020.ABJŚwiadczenie usług utrzymania czystości obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.Przetarg nieograniczony20-01-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.49.2020.PBWykonanie II edycji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu"Przetarg nieograniczony18-01-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.51.2020.ABJWykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020Przetarg nieograniczony18-01-2021 11:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.45.2020.PBWykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2021-2027.Przetarg nieograniczony19-01-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.47.2020.PBDostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane.Przetarg nieograniczony15-01-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.41.2020.ABJŚwiadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2021 - 2022Usługi społeczne art. 138o09-12-2020 10:00-W trakcie oceny ofert